Gentofte Taekwondo klubs officielle  

VEDTÆGTER

Version 2023-01

Indhold og links til:

§1 Klubbens navn

§2 Klubbens formål

§3 Organisering

§4 Medlemsforhold

§5 Børnepolitik

§6 Ansvar

§7 Klubbens ledelse

§8 Træning

§9 Generalforsamling

§10 Regnskab, formue, revision

§11 Tegning og hæftelse

§12 Vedtægtsændringer og opløsning af klubben

 

 

 

 

Klubbens navn

§1

Foreningens navn er Gentofte Taekwondo Klub. Klubben er hjemhørende i Gentofte Kommune.
 

 

Klubbens formål

§2. stk. 1

Klubbens formål er at udbrede kendskabet til taekwondo sporten. At i videst muligt omfang at fremme et aktivt, sundt og underholdende fritidsliv.
 

Stk. 2

Gentofte Taekwondo Klub bygger på medlemsindflydelse, et aktivt medlemskab og et forpligtende fællesskab med respekt for individet.

 

 

Organisering

§ 3. stk. 1

Gentofte Taekwondo Klub er medlem af Dansk Taekwondo Forbund (DTaF)
 

Stk. 2

Gentofte Taekwondo Klub er en del af Taekwondo fællesskabet Sim-UU
 

 

Medlemsforhold

§4. stk. 1

 

Mindste alder for optagne medlemmer er 5 år, med dispensationsmulighed ned til 4 år.

 

Stk. 2

Alle medlemmer bliver registreret i en database som administreres af kassereren. Databasen er kun til klubbens interne brug, samt registrering af licenser i Dansk Taekwondo forbund og vil ikke blive videregivet.

 

Stk. 3

Som medlem i klubben kan optages enhver, der har en ren straffeattest i forhold til vold, legemskrænkelse, sexuelle krænkelser og grov gadeuorden. Bestyrelsen kan ved indmeldelse forlange at se medlemmets straffeattest.
 

Stk. 4

Et afslag om optagelse på denne baggrund kan dog indankes skriftligt til bestyrelsen, der ved stemmeflertal afgør om optagelse skal finde sted.

 

Stk. 5

Medlemskab af Gentofte Taekwondo Klub indebærer pligt for det enkelte medlem til at overholde foreningens vedtægter, samt de af generalforsamlingen, bestyrelsen eller udvalg nedsat af bestyrelsen trufne beslutninger.

 

Stk. 6

Et medlem, hvis opførsel strider mod foreningens vedtægter eller regler kan udelukkes fra deltagelse i foreningens aktiviteter. Pligten til at betale kontingent ophører ikke i udelukkelsesperioden.

 

Stk. 7

Bestyrelsen kan beslutte at ekskludere et medlem, såfremt vedkommendes opførsel strider mod foreningens vedtægter, regler eller moral. En eksklusion skal informeres om på førstkommende generalforsamling.

 

Stk. 8

Ethvert medlem er pligtig til at betale det af generalforsamlingen fastsatte kontingent.

 

Stk. 9

Foruden det af generalforsamlingen fastsatte kontingent skal ethvert medlem betale licens til Dansk Taekwondo Forbund (DTaF). Licensen opkræves af Gentofte Taekwondo Klub der videresender til Dansk Taekwondo Forbund (DTaF).

 

Stk. 10

Medlemmer, der er i kontingentrestance med mere end 3 måneder kan slettes af klubbens medlemsfortegnelse. Genoptagelse kan ske ved at betale restancen, samt et evt. optagelsesgebyr. Særlige tilfælde kan behandles af bestyrelsen på førstkommende bestyrelsesmøde.

 

Stk. 11

Indmeldelse i klubben sker ved at benytte den fastlagte indmeldelsesprocedure, som enten kan være via en indmeldelsesblanket eller i elektronisk form. Sammen med indmeldelsen betales et eventuelt indmeldelsesgebyr.

Der gives 1 måneds gratis prøvemedlemskab af klubben.

 

Stk. 12

Bestyrelsen kan bevilge kontingent frihed. Kontingent frihed kan tildeles personer som har hyppigt, frivilligt arbejde for klubben. Flertal i bestyrelsen skal godkende at medlemmet opnår kontingent frihed. Et flertal i bestyrelsen kan til hver tid fratage medlemmet kontingent frihed.

 

Stk. 13

Personer med kontingent frihed er pligtig til at betale egen DTaF-licens jf. stk. 9.

 

Stk. 14

Udmeldelse skal ske ved skriftlig henvendelse til klubbens kasserer. Udmeldelse sker med en måneds varsel til udløb af en måned. Indmeldelsesgebyr og eventuelt forudbetalt kontingent tilbagebetales ikke. Det udmeldte eller eventuelt ekskluderede medlem har intet krav på klubbens midler.

 

Stk. 15

Billeder og video taget i forbindelse med foreningen, kan blive brugt i reklamemæssige øjemed.
 

 

Børnepolitik

§5, stk. 1

Klubben har en udførlig børnepolitik som til fulde skal sikre de yngste medlemmers tarv.

 

Ansvar

§6, stk. 1

Al træning samt deltagelse i lejr, stævner m.v. sker på medlemmets eget ansvar.

 

Stk. 2

Klubben er ligeledes uden ansvar for skade på eller tyveri af medlemmers ejendele – uanset om skaden/tyveriet sker i klubbens lokaler eller i forbindelse med klubarrangementer andetsteds.

 

 

Klubbens ledelse

§7, stk. 1

Foreningens daglige ledelse varetages normalt af en ulønnet og kontingentfri bestyrelse på i alt 5 medlemmer og 2 suppleanter. Dog kan nogle poster være ledige, såfremt der ikke er kandidater. Disse er:
1 formand
1 næstformand
1 kasserer
1 sekretær
1 bestyrelsesmedlem
1. bestyrelsessuppleant
2. bestyrelsessuppleant

 

Stk. 2

Af regnskabs etiske hensyn er revisor og revisorsuppleant ikke medlem af bestyrelsen.

 

Stk. 3

Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for to år af gangen.

 

I lige år vælges:

 • Formand
 • Sekretær

 

I ulige år vælges:

 • Næstformand
 • Kassereren
 • Bestyrelsesmedlem

 

Hvert år vælges:

 • 2 suppleanter til bestyrelsen.

 

Der foretages direkte valg af bestyrelsen. Genvalg af personer til de enkelte poster kan finde sted. Et flertal af bestyrelsesmedlemmerne skal være myndige personer. Suppleanter kan deltage i bestyrelsesmøder med taleret – men uden stemmeret.

 

Stk. 4

Medlemmer af bestyrelsen kan maksimalt besidde poster i bestyrelse for en samlet periode af 8 år, med mindre der til generalforsamlingen ved udløbet af det 8. år ikke er opstillede kandidater og forsamlingen ved almindelig tilkendegivelse støtter op om medlemmets fortsatte virke.

 

Stk. 5

Bestyrelsen fører referat med anførelse af dato, mødedeltagere og beslutningstemaer. Referatet godkendes fra møde til møde, og offentliggøres løbende med højst 3 ugers forsinkelse på klubbens hjemmeside.

 

Stk. 6

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når et flertal af den samlede bestyrelse er til stede, herunder formand eller næstformand. Ved eventuel stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

 

Stk. 7

Bestyrelsesmøde afholdes som udgangspunkt én gang pr. måned – dog mindst 4 gange årligt.

 

Stk. 8

Bestyrelsesmøderne skal som minimum behandle:

 1. Status fra udvalg
 2. Økonomi
 3. Opfølgning på opgaver
 4. Eventuelt
 5. Ajourføring af opgaveliste

 

Stk. 9

Bestyrelsesmøderne er åbne for medlemmerne, hvis disse ytrer ønske her om. Dette skal meddeles bestyrelsesformanden senest dagen før bestyrelsesmødet.

 

Stk. 10

Bestyrelsen varetager klubbens tarv indadtil og udadtil. Det påhviler bestyrelsen, at påse overholdelse/udførelse af klubbens love og generalforsamlingens beslutninger – herunder at skaffe klubbens medlemmer det bedst mulige sociale miljø, de bedst mulige instruktører samt relevante træningsfaciliteter.

 

Stk. 11

Bestyrelsen kan dele opgaver ud til andre medlemmer, og kan nedsætte arbejdsgrupper og udvalg.

 

Stk. 12

Sekretæren fører forhandlingsprotokol (referat), samt varetager forefaldende kontorarbejde.

 

 

Træning

§8, stk. 1

Trænergerningen forestås af klubbens medlemmer og er frivillig og ulønnet.

 

Stk. 2

Bestyrelsen kan i særlige tilfælde vælge at honorere en træners arbejde, f.eks. i forbindelse med jul og andre mærkedage

 

Stk. 3

Bestyrelsen udnævner en cheftræner til at forestå træning af klubbens medlemmer og instruktører.

 

Stk. 4

Bestyrelsen og cheftræneren definerer i fællesskab cheftrænerens opgaver – samt beføjelser i henhold til disse opgaver. Bestyrelsen udfærdiger i samarbejde med cheftræneren en aftale, der klart definerer opgaver, ansvar, forpligtelser, samt mål for trænerne. Cheftræneren referer direkte til bestyrelsen og indkaldes til bestyrelsesmøder på linie med den øvrige bestyrelse. Cheftræneren deltager i bestyrelsens drøftelser med taleret, men uden stemmeret med mindre cheftræneren allerede er valgt som medlem af bestyrelsen. I cheftrænerens fravær afløses denne af cheftrænerassistenten eller formanden.

 

Stk. 5

Klubbens instruktører refererer træningsmæssigt til cheftræneren og skal følge dennes anvisninger. Klubbens instruktører refererer i øvrigt til bestyrelsen.

 

Stk. 6

Formanden, eller i hans fravær instruktøren, kan med øjeblikkelig varsel udelukke et medlem fra træningssalen. Udelukkelse kan dog skriftligt indankes for bestyrelsen, der tager endelig stilling ved stemmeflertal.

 

Stk. 7

Klubbens trænerer og instruktører overvåger, at de til enhver tid gældende ordensregler for træningslokalet overholdes.

 

 

Generalforsamling

§9, Stk. 1

Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed.

 

Stk. 2

Der afholdes ordinær generalforsamling én gang årligt, senest den 20 marts. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 30 dages varsel. Indkaldelse til generalforsamling skal ske skriftlig via e-mail til medlemmerne og annoncering på klubbens online medier (hjemmeside, facebook osv.).

 

Stk. 3

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen ved stemmeflertal, eller når mindst 1/3 del af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt stiller krav herom til bestyrelsen til behandling af et nærmere angivet emne. I sådanne tilfælde skal bestyrelsen inden 4 uger indkalde generalforsamlingen med mindst 14 dages varsel.

 

Stk. 4

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage i forvejen. Bestyrelsen skal senest 8 dage før generalforsamlingen offentliggøre forslaget.

 

Stk. 5

Klubbens reviderede årsregnskab og bestyrelsens budgetforslag, vil senest blive udleveret til generalforsamlingen.

 

Stk. 6

Adgang til, og stemmeret ved generalforsamlingen har ethvert medlem af klubben, der har været medlem i mindst tre måneder, ikke er i restance og som er over 15 år. For børn, under 15 år, der er medlem af klubben overgår stemmeret svarende til antal børn optaget i klubben til den forælder/værge, der på dennes (disses) vegne måtte deltage i generalforsamlingen.

 

Stk. 7

Fuldmagter til generalforsamlingen skal være indgivet skriftligt til bestyrelsen 4 dage før generalforsamlingen.
Fuldmagten skal indeholde medlemmets navn, samt evt. hvad fuldmagten udstedes til og hvem fuldmagten udstedes til.

Der kan maksimalt indbringes én fuldmagt pr. fremmødt person.

 

Stk. 8

Bestyrelsen kan i særligt tilfælde invitere ikke-medlemmer til at deltage i generalforsamlingen uden taleret (med mindre andet aftales) og stemmeret.

 

Stk. 9

Ethvert medlem over 15 år er valgbart som bestyrelsesmedlem, idet det dog skal gælde, at et flertal af bestyrelsen altid skal bestå af myndige personer i henhold til dansk lovgivning.

 

Stk. 10

Bestyrelsen kan foretage medlems- og restancekontrol inden generalforsamlingens start, for derved at sikre, at de tilstedeværende opfylder betingelserne for at deltage ved behandling af dagsordensstemmerne.

 

Stk. 11

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når flere end 10 eller 50% af foreningens medlemmer er til stede, inklusive bestyrelsen.

 

Stk. 12

Med mindre andet er angivet i en eventuel forretningsorden for afvikling af generalforsamlingen træffes der beslutninger ved simpelt stemmeflertal (dog bortset fra beslutning om vedtægtsændringer og opløsning, jf. § 12)

 

Stk. 13

Dagsorden for den ordinære generalforsamling er som minimum følgende:

 1. Valg af dirigent, stemmetællere og referent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Udvalgenes beretning
 4. Bestyrelsens handlingsplan for den kommende periode
 5. Forelæggelse og godkendelse af revideret årsregnskab
 6. Kontingent ændringer
 7. Forelæggelse af budget.
 8. Valg af bestyrelse, jf. § 7
 9. Valg af suppleanter (vælges hvert år)
 10. Valg af revisor og revisorsuppleant (vælges hvert år)
 11. Indkomne forslag
 12. Eventuelt

 

Stk. 14

Dirigenten forestår afstemningstemaet og afstemningsmåden. Såfremt der begæres skriftlig afstemning, skal dette ønske efterkommes.

 

 

Regnskab, formue, revision

§10, Stk. 1

Klubbens regnskabsår følger kalenderåret.

 

Stk. 2

Kassereren indkasserer klubbens indtægter og betaler de af bestyrelsen godkendte udgifter.

 

Stk. 3

Kassereren fører kassebog over samtlige økonomiske bevægelser i en sådan form, at klubbens aktuelle økonomiske situation, til enhver tid kan aflæses. Regnskabet skal vises frem, såfremt der skulle være spørgsmål til dette.

 

Stk. 4.

Kassereren udarbejder klubbens årsregnskab samt udarbejder budgetforslag for det kommende år.

 

Stk. 5

Klubbens likviditet skal, bortset fra et nødvendigt rådighedsbeløb på ikke mere en kr. 1.000,- være placeret i et anerkendt pengeinstitut. Udtræk på klubbens bankkonto kan kun foretages mod kassererens signatur.

 

Stk. 6

Kassereren hæfter personligt for eventuelle udokumenterede eller ikke relevante forbrug på kredit- eller andre former for indkøbskort.

Bestyrelsen afgør hvilke indkøb der tjener klubbens formål. Eventuelle afgørelser kan indankes skriftligt for bestyrelsen som behandler dette ved førstkommende bestyrelsesmøde.

 

Stk. 7

Årsregnskabet skal revisionspåtegnes af den af generalforsamlingen valgte revisor eller et revisionsfirma.

 

Stk. 8

Revisoren kan når som helst forlange indblik i klubbens regnskabsbilag og beholdninger samt forlange nærmere oplysninger af kassereren og bestyrelsen. Revisoren skal straks påtale eventuelle uregelmæssigheder over for bestyrelsen.

 

Stk. 9

Anvendelse af klubbens formue kan alene ske med henblik på udmøntning af bestemmelser knyttet til klubbens formål, jf. § 2.

 

 

Tegning og hæftelse

§11, Stk. 1

Klubben forpligtes udadtil ved underskrift af formand og to bestyrelsesmedlemmer.

 

Stk. 2

Klubben kan kun købe eller sælge fast ejendom eller optage lån og andre gældsforpligtelser efter forudgående vedtagelse på en generalforsamling.

 

Stk. 3

Klubbens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de for klubben indgåede forpligtelser, for hvilke alene klubben hæfter med dens respektive formue. Klubbens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse over for klubben ud over kontingentforpligtelsen. Klubbens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art. Dog hæfter bestyrelsen personligt for, at de af klubben modtagne kommunale tilskud anvendes i overensstemmelse med grundlaget de er tildelt på.

 

Stk. 4

Ved betalinger kan kassereren betale de af bestyrelsen godkendte regninger alene – enten elektronisk, ved check eller kontant. Der kan betales regninger på op til kr. 7.000,00 kr. ved en efterfølgende orientering af bestyrelsen.

 

 

Vedtægtsændringer og opløsning af klubben

§12, stk. 1

Til ændring af nærværende vedtægt kræves herefter vedtagelse på en ordinær generalforsamling med 2/3 flertal af de på mødet afgivne stemmer.

 

Stk. 2

Forslag til ændring i vedtægter skal offentliggøres til medlemmerne mindst 8 dage før afholdelse af generalforsamling.

 

Stk. 3

Til opløsning af klubben kræves generalforsamlingens vedtagelse med samme majoritet som ved vedtægtsændring. Dog skal krav om opløsning ske på to af hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 14 dages interval.

 

Stk. 4

Ved opløsning skal eventuel formue overgå til formål for taekwondoens fremme. Eventuelle midler kan ikke tilføres nogle enkeltpersoner eller til personer, fonde eller foreninger med relation til Gentofte Taekwondo.

 

Stk. 5

Disse vedtægter træder i kraft i forbindelse med vedtagelsen på generalforsamling.